Goldberg Variations BWV988

Many Happy Returns! | Walter Hall, Toronto