I got rhythm (Girl Crazy)

Many Happy Returns! | Walter Hall, Toronto